Prehľad

Bratislavský región

Trnavský región

Nitriansky región

Trenčiansky región

Žilinský región

Banskobystrický región

Prešovský región

Košický región

ČR: Praha

ČR: Středočeský kraj

ČR: Jihočeský kraj

ČR: Plzeňský kraj

ČR: Karlovarský kraj

ČR: Ústecký kraj

ČR: Liberecký kraj

ČR: Královohradecký kraj

ČR: Pardubický kraj

ČR: Vysočina

ČR: Jihomoravský kraj

ČR: Zlínsky kraj

ČR: Olomoucký kraj

ČR: Moravskoslezský kraj

Partneri

Voucher

A)  DISTRIBÚCIA  A  PLATNOSŤ   VOUCHEROV

 1. Organizátor je povinný zhotovovať pre partnerov bianco vouchery na služby poskytované partnermi zapojenými do siete.Vouchery sú zhotovované v nasledujúcich typoch,ktoré sa líšia designom :

  H – Hotely, rezidenčné vily, zámky s hotelovými izbami

  Ubytovanie na jednu noc, v dvojlôžkovej izbe pre dve osoby s raňajkami ; zariadenia hotelového typu s recepciou a klasickými hotelovými službami.

  P – Penziony, apartmánové byty, rodinné a garni hotely, farmy

  Ubytovanie na jednu noc, v dvojlôžkovej izbe pre dve osoby s raňajkami ; spravidla zariadenia typu „garni“, rešpektujúce súkromie klientov.

  W – Welness hotely, kúpele a sanatóriá

  Ubytovanie na jednu noc, pre dve osoby s raňajkami a welness službami, spojené s procedúrami a relaxáciou ; zoznam služieb v cene ubytovania je uvedený na voucheri.

  A – Apartmány, luxusné izby vo vybraných hoteloch a rezidenciách

  Ubytovanie na jednu noc, v dvoj a viaclôžkových apartmánoch s raňajkami ; charakteristika služieb môže byť uvedená na voucheri.

  G – Golfový  fee

  Hrací poplatok pre jednu osobu, spravidla na 18 jamiek ; charakteristika služieb je uvedená na voucheri.

  S – Služby doplnkového charakteru v oblasti volnočasových  a relaxačných aktivít

  Hra na indoorových golfových ihriskách, jazda na bobovej dráhe, jazda na koňoch a pod.; charakteristika služieb je uvedená na voucheri.

 2. Partner je povinný autorizovať bianco vouchery dodané organizátorom tak, že na zadnú stranu vouchera  doplní razítko prevádzkovateľa zariadenia a podpis oprávnenej osoby. Údaje na prednej vouchera  obsahujúce údaje o zariadení, jeho kategórii, dobe platnosti vytlačí organizátor. Iba takto vyplnený  /autorizovaný/ voucher bude považovaný za platne vydaný a oprávňujúci jeho držiteľa čerpať službu uvedenú na voucheri.Pre interné účely partnera a organizátora môžu byť vouchery doplnené ďaľšími pomocnými údajmi a poradovými číslami.
 3. Pri podpise tejto zmluvy odovzdá organizátor partnerovi dohodnutý počet predtlačených bianco voucherov. Partner je povinný doplniť tieto vouchery o údaje potrebné k ich platnému vydaniu a takto vydané  vouchery odovzdať späť organizátorovi v počte najmenej 50 ks,najviac však 300 ks ročne, oproti nákupu voucherov iných partnerov.S odovzdanými vouchermi dodá partner najmenej rovnaký počet svojich propagačných materiálov.Vouchery sú odovzdávané a evidované prostredníctvom odovzdávacích protokolov.
 4. Organizátor je povinný odovzdať partnerovi disponibilné vouchery vydané ostatnými partnermi siete v hodnote min.80% hodnoty voucherov prevzatých od partnera. Zbývajúcich max. 20% hodnoty voucherov je úhradou na úplatu organizátora účtovanou následne podľa bodu 7. tejto prílohy. Organizátor je povinný ním nakúpené vouchery rozdelovať medzi partnerov tak, aby bola zaistená rozmanitosť ponuky voucherov pre všetkých partnerov.
 5. Pre účela stanovenia hodnoty voucherov  budú všetci partneri siete pri podpise zmluvy zaradení organizátorom do typovej kategórie /označené alfanumerickým kódom/, ktorej zodpovedá hodnota nimi vydávaného vouchera.Výmena voucherov bude realizovaná podľa pomeru koeficientov pridelených jednotlivým kategóriám.Pre všetky typy zariadení uvedené v bode 1. sú kódy kategórií  tvorené trojmiestnou skupinou, kde prvé písmeno zodpovedá typu zariadenia podľa   bodu 1., ku ktorému je pripojené dvojmiestne číselné označenie z intervalu od 01 do 50. Týmto kódom kategórií sú priradené koeficienty rovné vždy 1/10 číselnej hodnoty uvedenej v označení kategŕie / teda napr.kategórii H31 je priradený koeficient 3,1 apod./.
 6. Parner je oprávnený nakladať s dodanými vouchermi vydanými ostatnými partnermi siete v rámci vlastného uváženia, je zvlášť oprávnený tieto vouchery akokoľvek dalej distribuovať zdarma alebo za úplatu v záujme ich využitia k čerpaniu uvedených služieb.Partner ovšem nie je oprávnený s vouchermi nakladať v rozpore s účelom tejto zmluvy / napr. ich predajom v mieste pôsobenia iného partnera poskytujúceho rovnaké služby/, teda akýmkoľvek spôsobom znemožňujúcim alebo obmedzujúcim využitie týchto voucherov pre čerpanie služieb u partnera, ktorý také vouchery vydal.
 7. Organizátorovi prináleží za jeho činnosť na základe tejto zmluvy úplata /odmena/  vo výške až 20% zmluvnej ceny voucherov emitovaných partnerom a odovzdaných organizátorovi v súlade s touto zmluvou. Táto odmena bude účtovaná organizátorom partnerovi a uhradená prostredníctvom voucherov partnera, ktoré takto prejdú do vlastníctva organizátora.
 8. Partner a organizátor sa môžu kedykoľvek dohodnúť  na vydaní /emisii/ daľších voucherov partnera podľa podmienok tejto zmluvy.Kategória zariadenia partnera bude pritom aktualizovaná,ak dôjde behom uplynutého obdobia k výrazným cenovým odchýlkam,alebo ak sa dá predpokladať, že k nim dôjde v nasledujúcom období.
 9. Pri každej emisii voucherov partnera odovzdá organizátor partnerovi pre účely propagácie partnera 10% nevyplnených bianco voucherov vrátane dárkových obálok.Tie budú po autorizácii a doplnení údajov na prednej strane vrátené partnerovi pre jeho vlastné použitie.

B)  PLATNOSŤ  VOUCHEROV

 1. Partner vydáva /emituje/ vouchery s platnosťou a použiteľnosťou najmenej 6 a najviac 12 mesiacov odo dňa emisie.Tieto vouchery neplatia dňa 31.decembra.Držiteľ vouchera  je oprávnený požiadať partnera o predlženie platnosti vouchera.Partner je povinný predĺžiť platnosť ním vydaného vouchera o jeden kalendárny mesiac a to za poplatok 10 Euro, vr. DPH, a o ďaľší mesiac za poplatok 25 Euro vrát.DPH.Tieto poplatky držiteľ vouchera hradí partnerovi pri uplatnení vouchera.Tento poplatok partner nevyberá,pokiaľ partner nemohol z dôvodu na jeho strane poskytnúť službu v dobe platnosti vouchera a dohodol sa s držiteľom vouchera, že služba bude čerpaná po skončení platnosti vouchera.
 2. Po uplynutí dvoch kalendárnych mesiacov od vyznačenej doby platnosti vouchera je partner povinný ním vydané vouchery akceptovať až do jednoho roku od vyznačenej doby platnosti, a to za poplatok vo výške 50% ceny poskytnutej služby, najmenej však vo výške 25 Euro.
 3. Pri voucheroch typu G, pokiaľ sú vydané partnerom s platnosťou do konca sezóny, sa predĺžením rozumie celý prvý mesiac nasledujúcej hracej sezóny.
Voucher 1
Voucher 1
Voucher 2
Voucher 2
Novinky
Naši partneri v ČR SHCG na Facebook-u

Dôležitá informácia

Vážení partneri Slovakia Hotel Club & Golf, týmto Vás prosíme, aby sa z Vašej strany žiadnym spôsobom nezasahovalo do vouchrov (žiadne škrtanie, žiadne písanie akýchkoľvek informácií ), bude uvedený len Váš podpis a pečiatka zariadenia zo zadnej strany. Voucher je cenina, ktorá má svoju hodnotu. Ďakujeme za pochopenie.

16.06.2016

Dôležitá informácia

Vážení partneri Slovakia Hotel Club & Golf

         z dôvodu zneužívania niektorých Českých partnerov, ktorý pri výmene voucherov sa poukášali dať do výmeny svoje fiktívne vouchere Vás týmto chceme poprosiť o rešpektovanie zmluvných podmienok pri výmene voucherov. Pri návšteve zariadenia na Slovensku alebo v Čechách smiete používať výlučne iba voucher daného zariadenia (hotela, penziónu atď.) vystaveného organizátorom, žiadne Vami vyrobené vouchere Vaši partneri nebudú akceptovať v prípade výmeny s organizátorom ich neakceptujeme.
Budeme radi, keď sa budú dodržiavať stanovené podmienky.

Jozef Čurilla
​Slovakia Hotel Club & Golf

02.09.2016

Vážení partneri hotelovej siete oznamujeme Vám, že náš partner Zámecká apartmá Český Krumlov v mesiacoch 6,7,8,9 (jún, júl, august, september) v dňoch piatkoch, sobota, nedeľa nebudú prijímať voucher - neplatia u nich!!!

14.11.2016